Kampanja TO Plav: „Prokletije – gdje Crna Gora ljubi nebo“

Iz TO Plav su istakli da u re­a­li­za­ci­ji pla­no­va najveću po­dr­šku oče­ku­ju od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, Op­šti­ne Plav, ali i od dru­gih mi­ni­star­sta­va, do­ma­ćih i stra­nih do­na­to­ra, na či­je kon­kur­se za pro­jek­te apli­ci­ra­ju. Vje­ru­ju da, uz po­nu­du kon­kret­nih ide­ja, po­dr­ška za pro­jek­te ne­će iz­o­sta­ti ni od di­ja­spo­re, lo­kal­nih pri­vred­ni­ka i dru­gih uspje­šnih po­je­di­na­ca i or­ga­ni­za­ci­ja na lo­kal­nom ni­vou i ši­re

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Plav u to­ku 2015. go­di­ne ve­ći­nu svo­jih ak­tiv­no­sti spro­vo­di­će pod slo­ga­nom „Pro­kle­ti­je – gdje Cr­na Go­ra lju­bi ne­bo”. To će, ka­ko je u pla­nu raz­vo­ja ak­tiv­nog tu­ri­zma na­veo di­rek­tor TO Edin Ja­da­dić, bi­ti kon­ti­nu­i­ra­na kam­pa­nja pro­mo­ci­je NP „Pro­kle­ti­je”, kao atrak­tiv­ne tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je ne sa­mo u Cr­noj Go­ri, ne­go i re­gi­o­nu.

Slo­ga­nom se, ka­ko je za „Dan“ istakao Ja­da­dić, že­le pro­mo­vi­sa­ti pla­nin­ski vr­ho­vi ko­ji su na crnogorskoj strani Pro­kle­ti­ja najvisočiji i na ko­ji­ma su ne­bo i obla­ci naj­bli­ži. Na taj način, vje­ru­je Ja­da­dić, naj­vi­še mo­gu do­pri­ni­je­ti raz­vo­ju i una­pre­đe­nju pla­ni­na­re­nja, al­pi­ni­zma i pa­ra­glaj­din­ga, za ko­je pod­ruč­je Pro­kle­ti­ja pru­ža ne­iz­mjer­ne mo­guć­no­sti.

„Ovim slo­ga­nom se ta­ko­đe pro­mo­vi­šu i je­ze­ra i ri­je­ke, jer se u to­ku ci­je­le go­di­ne i ne­bo i obla­ci bu­kval­no pre­sli­ka­va­ju na ovim vo­de­nim po­vr­ši­na­ma, bez ob­zi­ra da li su zaleđene u to­ku zim­skih mje­se­ci, ili pla­vo-zelene u pro­lje­će i lje­to. Na ovaj na­čin se pro­mo­vi­šu sport­ski ri­bo­lov, raf­ting, ka­ja­king i osta­li spor­to­vi na vo­di, kao i bi­ci­kli­zam, ko­ji bi­lje­ži sve ve­ći broj za­lju­blje­ni­ka, pa bi tre­ba­lo ra­di­ti na nje­go­vom una­pre­đe­nju i pro­mo­ci­ji. Osim ba­vlje­njem ovim obla­sti­ma ne­će­mo za­ne­ma­ri­ti ni osta­le spor­to­ve i ak­tiv­no­sti, uko­li­ko se uka­že mo­guć­nost za nji­hov raz­voj i una­pre­đe­nje. Mo­to­kros je, na pri­mjer, i te ka­ko po­pu­la­ran, i sva­ke go­di­ne sve je ve­ći broj za­lju­blje­ni­ka u dvo­toč­ka­še i če­tvo­ro­toč­ka­še ko­ji or­ga­ni­zu­ju tu­re na Pro­kle­ti­ja­ma. Od ne­če­ga mo­ra­mo po­če­ti, a sve do­sad ra­đe­ne ana­li­ze i stu­di­je po­ka­zu­ju da ima­mo ide­al­ne mo­guć­no­sti za pla­ni­na­re­nje, sport­ski ri­bo­lov i bi­ci­kli­zam“, kazao je Ja­da­dić za Dan.

On je do­dao da bi tre­ba­lo vo­di­ti ra­ču­na i o osta­lim vi­do­vi­ma tu­ri­zma, po­seb­no kul­tur­nom, ko­jem bi tre­ba­lo da se po­sve­ti vi­še pa­žnje. Ta­ko­đe, ne­do­sta­ju pr­o­gra­mi i sa­dr­ža­ji u to­ku zi­me, pa bi tre­ba­lo osmi­sli­ti plan za re­a­li­za­ci­ju ak­tiv­no­sti ko­je je mo­gu­će ostva­ri­ti u na­red­nom pe­ri­o­du.
Ka­da je u pi­ta­nju zim­ski tu­ri­zam, je­di­no su ski-lift Pa­lje­vi na Ko­fi­lja­či mje­sto gdje ve­li­ki broj gra­đa­na sva­ko­dnev­no bo­ra­vi i ski­ja. Po­ten­ci­ja­li Bo­gi­će­vi­ce za ski­ja­nje još ni­je­su u pot­pu­no­sti is­ko­ri­šte­ni, a pred­je­li su ide­al­ni i za tur­no ski­ja­nje i vo­žnju sno­u­bor­dom. Iz­grad­nja ži­ča­re na ovom pod­ruč­ju za­sad je još ne­do­sa­nja­ni san.


Iz TO Plav su istakli da u re­a­li­za­ci­ji pla­no­va najveću po­dr­šku oče­ku­ju od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, Op­šti­ne Plav, ali i od dru­gih mi­ni­star­sta­va, do­ma­ćih i stra­nih do­na­to­ra, na či­je kon­kur­se za pro­jek­te apli­ci­ra­ju. Vje­ru­ju da, uz po­nu­du kon­kret­nih ide­ja, po­dr­ška za ove pro­jek­te ne­će iz­o­sta­ti ni od di­ja­spo­re, lo­kal­nih pri­vred­ni­ka i dru­gih uspje­šnih po­je­di­na­ca i or­ga­ni­za­ci­ja na lo­kal­nom ni­vou i ši­re.

„U ostva­re­nju ci­lja stra­te­škog raz­vo­ja op­šti­ne za pe­ri­od 2012–2017. ak­tiv­no­sti TO Plav će to­kom ove go­di­ne po­seb­no bi­ti usmje­re­ne u prav­cu za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, što je jed­no od glav­nih opre­dje­lje­nja op­šti­ne, a pro­gla­še­nje Pro­kle­ti­ja za na­ci­o­nal­ni park naj­bo­lje po­tvr­đu­je ta na­sto­ja­nja. TO će, u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma, pru­ži­ti po­dr­šku i dru­gim ini­ci­ja­ti­va­ma za raz­voj i una­pre­đe­nje tu­ri­stič­ke po­nu­de na Pro­kle­ti­ja­ma, što se po­seb­no od­no­si na po­dr­šku raz­vo­ju ka­tun­skog i se­o­skog tu­ri­zma, proizvodnju zdra­ve hra­ne, ali i pro­mo­ci­ju svih dru­gih ini­ci­ja­ti­va ko­je su za­sno­va­ne na prin­ci­pi­ma odr­ži­vo­sti. Za­šti­ta Plav­skog je­ze­ra od da­ljeg ne­sta­ja­nja i de­va­sta­ci­je i da­lje osta­je prio­ri­tet svih nas i na lo­kal­nom i na dr­žav­nom ni­vou. U re­a­li­za­ci­ji ovih ak­tiv­no­sti po­dr­šku oče­ku­je­mo od svih re­le­vant­nih su­bje­ka­ta na pro­sto­ru op­šti­ne, kao i od gra­đa­na. Već smo apli­ci­ra­li i na kon­kurs am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va pro­jek­tom ko­ji se od­no­si na za­šti­tu ri­je­ke Lim i vo­do­pa­da Gr­lja“, kaže Jadadić, koji ističe da je, s ob­zi­rom na to da turističke organizacije nemaju ka­pa­ci­tet da sa­me pri­pre­ma­ju ta­kve pro­jek­te, neohodna bo­lja sa­rad­nja iz­me­đu njih i za­jed­nič­ki na­stup u pro­jek­ti­ma.

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!