Dijaspora u prošlosti sadašnjosti (94): Web aplikacija Upiši se u evidenciju dijaspore

Inicijativu za izradu web aplikacije dao je naš iseljenik Miroljub Orlandić, prvi predsjednik Zajednice Crnogoraca u R. Makedoniji i sadašnji povjerenik Matice crnogorske u ovoj zemlji. Orlandić je Upravu spojio sa renomiranom informatičkom kompanijom „Nextense“ iz Skoplja, koja je shodno potrebama Uprave za dijasporu kreirala i Upravi donirala ovu web aplikaciju

Evidentno je da je Crna Gora svjesna kapitala kojeg ima u svojoj dijaspori, zbog čega crnogorski državni organi imaju poseban odnos prema potrebama dijaspore. Isto tako prepoznaje se intencija sa najviših državnih adresa da crnogorsko iseljeništvo u mjeri mogućeg integriše u savremeno crnogorsko društvo.

Odavno se u Crnoj Gori osjeća potreba za što preciznijim podacima o broju naših iseljenika u svijetu. U javnom diskursu uglavnom se barata aproksimativnim ciframa kada je u pitanju brojnost naše dijaspore, a najčešće ćemo čuti da još jedna Crna Gora živi izvan njenih granica. Naša dijaspora rasuta je po cijelom svijetu, a po svojoj strukturi je heterogena što dodatno usložnjava mogućnost dobijanja preciznijih informacija o njenom broju.

Miroljub Orlandić, povjerenik Matice crnogorske za Sjevernu MakedonijuDa bi pokušala da pruži adekvatne odgovore na ovo kompleksno pitanje, Upravi za dijasporu, shodno važećoj legislativi, data je obaveza vođenja evidencija o našem iseljeništvu. Upravo zbog spomenutih činjenica, Web aplikacija „Upiši se u evidenciju dijaspore“ jedan od modusa za sprovođenje svojevrsnog popisa našeg iseljeništva koji strukturom pitanja i odgovora na iste, omogućava da spoznamo sve kompleksnosti naše dijaspore, njenu brojnost, starost, intelektualne, naučne, stručne i druge potencijale, koncentraciju po pojedinim zemljama i druge specifičnosti koje se odnose na njen status i položaj u zemljama prijema i interes za jačanjem odnosa i veza sa matičnom zemljom.

Raspolaganje ovim podacima izuzetno je bitno sa stanovišta planiranja unapređenja odnosa između matice i dijaspore, a njihovim boljim upoznavanjem i obradom može se postići identifikovanje različitih resursa iseljeničkih zajednica i njihovog mogućeg doprinosa razvoju zemlje porijekla.

Interesantno je napomenuti da je ova aplikacija rezultat saradnje Uprave za dijasporu i naše dijaspore u Sjevernoj Makedoniji, koja je povezala Upravu sa donatorom ove aplikacije.

Inicijativu za izradu web aplikacije dao je naš iseljenik Miroljub Orlandić, prvi predsjednik Zajednice Crnogoraca u R. Makedoniji i sadašnji povjerenik Matice crnogorske u ovoj zemlji. Orlandić je Upravu spojio sa renomiranom informatičkom kompanijom „Nextense“ iz Skoplja, koja je shodno potrebama Uprave za dijasporu kreirala i Upravi donirala ovu web aplikaciju. Ovdje je riječ o projektu čiju opravdanost možemo objektivno sagledati tek u godinama koje su pred nama. Saglasno tome, u narednom periodu Uprava za dijasporu će pronaći modalitete na osnovu kojih bi širok krug pripadnika dijaspore Crne Gore bio upoznat sa sadržinom i istovremeno animiran za popunjavanje Upitnika predmetne web aplikacije, čiji pristup evidenciji počiva na načelu dobroljnosti.

U dijelu ostalih evidencija koje su date u nadležnost Upravi za dijasporu započet je rad na izradi baze ljekara, sportista, kulturnih radnika i privrednika. Ove baze popunjavaće se koordiniranim akcijama nadležnih organa i institucija, informacija sa terena koje posjeduju naša diplomatsko konzularna predstavništva i informacijama koje se mogu dobiti od strane udruženja i pojedinaca iz dijaspore.

U dijelu naučnih radnika, istraživača i stručnjaka u dijaspori još je Centar za iseljenike pokrenuo izradu ove baze, pa su u okviru publikacije „Ko je ko u dijaspori Crne Gore – nauka“5, objavljeni podaci o devedeset doktora nauka i istraživača porijeklom iz Crne Gore. Ministarstvo nauke, krajem 2013. godine, završilo je projekat Naučna mreža u okviru kojeg je uspostavljen informacioni sistem sa registrovanim istraživačima u Crnoj Gori, kao i istraživačima iz dijaspore.

Dodatno, krajem 2014. godine Ministarstvo nauke pripremilo je Studiju o saradnji sa naučnicima iz dijaspore na čijoj je izradi kao konsultant angažovan dr Vladimir Nedović, naučnik iz dijaspore koji radi i živi u Holandiji. Osim analize stanja, date su i konkretne mjere koje bi trebalo sprovesti kako bi se pospješilo uključivanje naučne dijaspore u domaće razvojne projekte. U dijelu konkretnih podataka o našim naučnicima u dijaspori u okviru ove studije data je i najpotpunija baza naučnika u dijaspori koja broji 251 ime sa kontakt podacima, zemljom boravka, naučnom oblašću, strukom i ostalim relevantnim podacima.

5 Informator „Ko je ko u dijaspori Crne Gore /nauka/“(2013). Podgorica: Centar za iseljenike

Glavna fotografija: Sa promocije WEB aplikacije u Podgorici, 2019.


Idi na VRH
error: Content is protected !!