Ko je i kad rehabilitovao Artana Kurtija?

Kurti je u septembru 2017. godine podnio dva zahtjeva za rehabilitaciju – brisanje osude iz kaznene evidencije, koje je 2004. godine počinio kao maloljetnik ali i presude Višeg suda u Podgorici od 26. juna 2009. kada je osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci za nanošenje teških tjelesnih povreda i nedozvoljeno držanje oružja

Ministarstvo pravde nije dostavilo “Vijestima” podatak kada je i na osnovu čije odluke donijeta rehabilitacija za Ulcinjanina Artana Kurtija, kojeg je Vlada prošle sedmice imenovala za novog generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Njegovo imenovanje objavljeno je u Službenom listu Crne Gore.

U dostupnim podacima sa sajta Vrhovnog suda nije moguće pronaći pravosnažni dokument kada je i da li je okončan novi postupak pred tim sudom, nakon što je Ustavni sud po žalbi Kurtija, u junu 2019, ukinuo prvu presudu i vratio predmet na novo odlučivanje.

Kurti je u septembru 2017. godine podnio dva zahtjeva za rehabilitaciju – brisanje osude iz kaznene evidencije, koje je 2004. godine počinio kao maloljetnik ali i presude Višeg suda u Podgorici od 26. juna 2009. kada je osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci za nanošenje teških tjelesnih povreda i nedozvoljeno držanje oružja.

”U odnosu na pitanja želimo da vas uputimo na član 123, stav 3 Krivičnog zakonika, koji propisuje da se podaci iz kaznene evidencije mogu izdati samo sudu, državnom tužiocu i organu uprave nadležnom za poslove policije u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđivano organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestvuje u postupku davanja amnestije, pomilovanja, rehabilitacije”, piše u odgovoru Ministarstva pravde.

Prema Krivičnom zakoniku Crne Gore rehabilitacija, odnosno, prestanak pravnih posljedica osude može nastupiti na osnovu zakonske rehabilitacije ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke – sudska rehabilitacija.

Članom 121, sudska rehabilitacija može se dati licu, koje je više puta osuđivano, samo ako je ispunilo uslove za svako krivično djelo za koje je ranije bilo osuđivano.

”Vijestima” su u Ministarstvu pravde pojasnili da se rehabilitacijom briše kaznena istorija, te da ta lica nakon toga imaju status – neosuđivanog lica ali nijesu direktno odgovorili da li je rehabilitacija nastupila i za Artana Kurtija.

”Ukoliko je prema pomenutom licu nastupila rehabilitacija, onda to lice ima status neosuđivanog lica. Naime, u savremenoj teoriji krivičnog prava ali i pozitivnom zakonodavstvu Crne Gore, stoji stanovište da rehabilitacija podrazumijeva ponovno uspostavljanje ranijeg položaja osuđenog lica kao punopravnog građanina i stavljanje u zaborav njegove kriminalne prošlosti”, odgovorili su u Ministarstvu pravde.

Za Kurtija je i Vrhovno državno tužilaštvo 10. januara 2019. godine podiglo zahtjev za zaštitu zakonitosti, ali je u dostupnim presudama na sajtu Vrhovnog suda, od 1. septembra 2019. godine, postoji presuda kojom se odbija kao neosnovan zahtjev za zaštitu zakonitosti VDT-a.

Kurti je u izjavi “Vijestima” kazao da ima status – neosuđivanog lica.

Uprkos tome što sudske presude pokazuju da je novi generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artan Kurti pravosnažno osuđivan, što zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost zabranjuje, on bi trebalo da preuzme dužnost jer se odluka Vlade može osporavati samo na Upravnom sudu.

U Vladinom rješenju o imenovanju piše da se može “tužbom pokrenuti spor pred Upravnim sudom u roku od 20 dana od dana prijema rješenja”.

U Zakonu o ANB-u piše da “radni odnos ne može zasnovati lice” koje između ostalog treba da ispunjava i uslov da nije pravosnažno osuđivano za neko krivično djelo”, ali ukoliko je definitivno nastupila rehabilitacija za Kurtija to onda povlači da zakonske prepreke za imenovanje ne može biti po tom osnovu.

Odluka premijera Dritana Abazovića da imenuje Kurtija za generalnog inspektora ANB-a izazvala je polemiku na sjednici Vlade, a tome su se usprotivili ministri Raško Konjević i Ranko Krivokapić koji su izdvojili mišljenja jer su smatrali da se za imenovanja “na osjetljive pozicije mora uraditi bezbjednosna provjera, posebno jer je riječ o instituciji sa specifičnim nadležnostima”…

Kurti je ranije bio saradnik u Privrednom sudu.

Prema zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost generalni inspektor je dužan da sprovodi unutrašnju kontrolu rada – zaštite podataka, efikasnost realizacije programa i planova rada, primjenu i prekoračenje ovlašćenja, finansijsko poslovanje, ali i efikasnost izvršenja zadataka Agencije.

Generalni inspektor se imenuje na pet godina, a za svoj rad je odgovoran Vladi.

Prema članu 41 zakona o ANB-u, generalni inspektor podnosi direktoru Agencije izvještaj o svim pitanjima od značaja, ali i saznanjima do kojih dođe tokom kontrole…

Generalni inspektor podnosi izvještaj o izvršenoj kontroli direktoru Agencije i Vladi.

Direktor ANB-a Savo Kentera, prema zakonu, može privremeno prekinuti ili zabraniti generalnom inspektoru vršenje kontrole iz razloga zaštite interesa nacionalne bezbjednosti.

O toj mjeri direktor ANB-a, bez odlaganja, mora da obavijesti premijera.

Izvor: “Vijesti”

Foto: Artan Kurti (Privatna arhiva)


Idi na VRH
error: Content is protected !!