Pogrešno ime koštalo ju je obraza: Poslije velike uloge i svjetske slave vratila se gledanju u karte na sutomorskoj plaži

Nekoliko godina je prošlo od njenog posljednjeg pojavljivanja u javnosti, a onda je bila glavna tema u svim novinskim člancima. Naime, Ljubica Adžović je optužena da je učestvovala u kupovini tek rođene bebe. Ta vijest je digla celu Crnu Goru na noge, ali je na kraju otkriveno da je došlo do zabune jer je osoba koja je imala namjeru da učini ovaj zločin imala isto ime i prezime kao i glumica. Ubrzo nakon te zabune ona umire

Junakinja kult­nih fil­mo­va Emi­ra Ku­stu­ri­ce “Dom za ve­ša­nje” i “Cr­na mač­ka be­li ma­čor”, u kojem joj je unuka bila Branka Katić, umrla je prije skoro 14 godina u 82. godini života.

Slav­ni re­di­telj Emir Kusturica ju je pronašao u romskoj kućici u Za­gra­đu kraj Sutomora i do­veo pred ka­me­re. Proslavio ju je, a ona je zahvaljujući njemu bila i zvijezda Kanskog festivala.

“Ma ko­ji tekst, ka­kva ulo­ga”, ču­di­la se Lju­bi­ca pi­ta­nji­ma novinara ubr­zo po­slije ve­li­ke pri­red­be u Ka­nu, 1992. godine.

“Bi­la sam u fil­mu ono što je­sam: Ci­gan­ka i ba­ba”, rekla je tada za “Novosti” Ljubica Adžović.

Po­slije ve­li­kog uspje­ha fil­ma “Dom za ve­ša­nje”, kra­jem de­ve­de­se­tih opet je igra­la kod Ku­ste u fil­mu “Crna mač­ka, be­li ma­čor”. Tada je za Bran­ku Ka­tić rekla da je osjeća kao pravu nuku, piše “Blic”.

“Ne dije­lim je od mo­je Aj­še, obra­za mi”, rekla je ona.

Nakon dva veoma uspješna filma, ipak je odlučila da se vrati onome što je prije radila – gledanju u karte na sutomorskoj plaži.

Neko vrijeme su kružile priče da je 2001. godine pobjegla u Francusku, zatraživši azil u toj zemlji, skrivajući se, kako je tada govorila, od mafije koja joj je neprekidno tražila novac uz prijetnju da će je ubiti.

Foto: Printscreen

Prema njenom svjedočenju koje su prenijeli francuski mediji, iz Crne Gore je otišla za Albaniju, brodom iz Valone za Brindizi, a potom kamionom stigla u Lion.

Godinu dana prije smrti vratila se u rodni kraj. Imala je devetoro djece, a tačan broj unučadi i praunučadi nikad nije znala.

Nekoliko godina je prošlo od njenog posljednjeg pojavljivanja u javnosti, a onda je bila glavna tema u svim novinskim člancima.

Naime, Ljubica Adžović je optužena da je učestvovala u kupovini tek rođene bebe. Ta vijest je digla celu Crnu Goru na noge, ali je na kraju otkriveno da je došlo do zabune jer je osoba koja je imala namjeru da učini ovaj zločin imala isto ime i prezime kao i glumica.

Ubrzo nakon te zabune ona umire, 23. maja 2006. godine, posle kraće bolesti.

”Mo­je naj­u­zbu­dlji­vi­je is­ku­stvo u ra­du s pro­fe­si­o­nal­nim i ne­pro­fe­si­o­nal­nim glum­ci­ma bi­lo je sni­ma­nje fil­mo­va ‘Dom za ve­ša­nje’ i ‘Cr­na mač­ka be­li ma­čor’ sa Ljubicom Adžo­vić”, re­kao je na vest o nje­noj smr­ti Emir Ku­stu­ri­ca i dodao:

“Ona je bi­la ta­le­nat ko­ji se rijet­ko ra­đa. Volio sam da sa­ra­đu­jem s Lju­bi­com. Sva­ki sni­mlje­ni ka­dar bio je ne­po­no­vlji­vo uži­va­nje i is­ku­stvo za me­ne kao re­di­te­lja. Ža­lim zbog nje­ne smr­ti”.

Komentari

Daj prvi komentar na ovu priču

Ostavi odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Idi na VRH