Objavljena nova knjiga mr Halila Markišića: “Gusinjska bratstva kroz stare foto-albume”

Knjiga sadrži 211 crno-bijelih fotografija Gusinjana od najstarijih vremena do danas, spisak domaćinstava i članova njihovih porodica koje su živjele u Gusinju i gusinjskim selima 1993. godine, spisak domaćinstava u Gusinju i gusinjskim selima 1912. godine, 2.100 fotografija Gusinjana, pretežno iz starijih perioda, raspoređenih po bratstvima (rodovima), i biografije 180 značajnih ličnosti Gusinja

U izdanju Nevladinog udruženja “Priroda i baština” iz Rožaja, objavljena je nova knjiga mr Halila Markišića “Gusinjska bratstva kroz stare foto-albume”.

Knjiga sadrži 211 crno-bijelih fotografija Gusinjana od najstarijih vremena do danas, spisak domaćinstava i članova njihovih porodica koje su živjele u Gusinju i gusinjskim selima 1993. godine, spisak domaćinstava u Gusinju i gusinjskim selima 1912. godine, 2.100 fotografija Gusinjana, pretežno iz starijih perioda, raspoređenih po bratstvima (rodovima), i biografije 180 značajnih ličnosti Gusinja.

Povodom publikovanja nove knjige, mr Markišić je za portal avlija.me izjavio da je tokom višegodišnjih istraživanja prirodne i kulturne baštine plavsko-gusinjskog kraja prikupio i veliki broj starih fotografija.

“One su drage uspomene i sjećanja, svjedočanstva o ljudima i događajima. Pripovijedaju nam onu sjetnu priču o onima kojih više nema, o onome što je nekad bilo i kako je bilo, o nošnji naših nana i djedova, o graditeljskom umjeću, tradiciji i drugoj kulturnoj ostavštini prohujalih vremena – govore o našim precima. Te stare crno-bijele fotografije, za koje sam bio zainteresovan, nalazio sam u izrezbarenim ramovima koji krase zidove musafirske sobe, foto-albumima u kojima su brižljivo složene i hronološki poređane,u starim seharama vezenim maramama umotane, ali i u kartonskim kutijama i plastičnim kesama prekrivenim prašinom na zadimljenim tavanima, u mračnim podrumima, u garažama i šupama”, kazao je Markišić.

Kod nekih domaćinstava nije našao nijednu staru fotografiju, a takav odnos prema uspomenama, kako je istakao, govori o nama.

“Najveći broj žitelja gusinjskog kraja rado mi je stavio na uvid svoje foto-albume sa veoma vrijednim starim fotografijama i dokumentaciju koju posjeduju. Tim divnim ljudima dugujem neizmjernu zahvalnost. Takođe, pri skupljanju materijala za ovu knjigu obavio sam dragocjene razgovore sa brojnim Gusinjanima, poznavaocima prošlosti svoga bratstva i kraja. I njima se najtoplije zahvaljujem”, kazao je Markišić.

U ovoj izuzetno vrijednoj knjizi objavljeno je više od dvije hiljade fotografija, što je, kako je rekao Markišić, samo dio izabranih slika.

“Samo jedan dio fotografija koje sam sakupio u opštini Gusinje je zastupljen u ovoj knjizi. Nastojao sam da uvrstim što više fotografija iz svakog bratstva gusinjskog kraja, ali u tome nijesam dovoljno uspio, jer kod svih nema dovoljno sačuvanih starih fotografija. Manji broj ljudi nije želio da se njihove stare, niti novije fotografije javno objave u knjizi i tako sačuvaju, govoreći da su one samo njihove lične i porodične uspomene, što one i jesu. Međutim, neki od njih, koji tako pažljivo brinu o porodičnoj privatnosti, dali su sve svoje ‘stare uspomene’ na Fejsbuk i razne web stranice”, dodao je Markišić.

Objavljivanjem ove fotomonografije, autor je želio da, u okviru svojih mogućnosti, da doprinos očuvanju dijela foto-dokumentovanih svjedočanstava kulturnih vrijednosti gusinjskog kraja, u čemu je, svakako, uspio. Markišić ističe da je u ovoj knjizi predstavljeno, pretežno iz starijih perioda, nekoliko znamenitih, istaknutih, značajnih ličnosti, ali i običnih ljudi koji su svojim radom i djelovanjem, prema subjektivnom sudu autora, zaslužili da se sačuva uspomena na njih.

“Predstavljeno je i više savremenih ličnosti iz kulturnog, privrednog i društveno-političkog života gusinjskog kraja. Prilikom izrade njihovih kratkih biografskih prikaza korištena su, prije svega, djela Mustafe Memića, a manjim dijelom i drugih autora, što se može vidjeti iz citirane literature. Autoru su poznate i mnoge druge ličnosti iz prošlosti gusinjskog kraja, ali one nijesu prikazane u ovoj knjizi zbog nedostatka pisanih izvora o njima i nemogućnosti da se u ovom trenutku prikažu njihovi osnovni biografski podaci”, kazao je Markišić.

Ova knjiga je, dodaje, prije svega namijenjena Gusinjanima.

“Zato neka Gusinjani koji su davno otišli iz svog zavičaja, oni koji nijesu rođeni u Gusinju, ali je gusinjski kraj zavičaj njihovih predaka, svi oni koji vole Gusinje i žele da ga bolje upoznaju prelistaju ovu knjigu. Takođe, istraživači koji proučavaju bilo koji društveni aspekt gusinjskog kraja, neka prelistaju ovu knjigu. U njoj će naći bar nešto od onoga što traže, naći će bar neki odgovor na pitanja o zbivanjima u prošlosti ovoga kraja, o ljudima i njihovim sudbinama, o stanovništvu i njegovom porijeklu, o etnologiji i antropologiji”, dodao je Markišić.

On se najtoplije zahvalio velikom broju prijatelja i kolega „koje nije moguće pojedinačno pomenuti ovom prilikom“, koji su ga ohrabrivali i podsticali da istraje u prikupljanju građe za knjigu.

“Puno sam zahvalan dragom prijatelju Ibrahimu Brahu Omeragiću, koji poznaje sve ljude i svaku kuću u gusinjskom kraju, na korisnim sugestijama prilikom rada na ovoj knjizi, kao i na uvid ustupljenom arhivskom materijalu Mjesne kancelarije Gusinje. Imao sam priliku da pregledam dio bogatog foto arhiva Nusreta Nukija Lucevića. Iskreno mu se zahvaljujem na ustupljenom materijalu. Dugujem neizmjernu zahvalnost i mojoj supruzi Izeti, koja je sve ove godine imala razumijevanja za moj rad, a često i na terenskim istraživanjima bila uz mene. Zahvalan sam i snahi Mersihi i djeci Saimiru, Saneli i Lejli na podršci koju su mi pružali”, rekao je Markišić.

Zahvalio je svima koji su mu ustupili fotografije i na bilo koji način pomogli da knjiga bude dostupna čitaocima.

“Da se njima dobrim vraća, a na meni je da im to pamtim”, dodao je Markišić.

On je rekao da je svjestan da su propusti neizbježni prilikom nastanka ovakvog djela. Stoga će, kaže, biti veoma zahvalan na svakoj dobronamjernoj primjedbi i konstruktivnoj kritici. To će mu korisno poslužiti za dalji rad i biće uvršteno u narednom izdanju. Takođe, biće zahvalan svima koji budu imali razumijevanja i pošalju mu stare fotografije i bilo kakve podatke iz života i djelovanja istaknutih ličnosti iz gusinjskog kraja koje su obrađene, ali nepotpuno, i posebno one koje nijesu ni pomenute za eventualno buduće izdanje (podatke slati na e-mail adresu halil.markisic@gmail.com)

Knjiga je štampana u B5 formatu na 545 strana, u tiražu od 500 primjeraka, na kunstdruck 130 gramskom papiru, u tvrdom povezu i crno-bijeloj štampi.

BIOGRAFIJA

Halil Markišić je rođen 1. januara 1948. godine u Vojnom Selu kod Plava, od majke Mejreme Markišić, rođene Musić, i oca Rama Markišića.

Osnovnu školu završio je u Plavu, a srednju u Peći 1966. godine. Završio je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini 1970. godine i od tada radi kao profesor biologije i hemije, a zatim biologije u Gimnaziji „30. septembar“ u Rožajama.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1979. godine jednogodišnju specijalizaciju i stekao zvanje specijaliste za savremenu nastavu biologije. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio je magistarski rad 1987. godine.

Prosvjetni savjet Republike Crne Gore dodijelio mu je zvanje viši pedagoški savjetnik 1995. godine. Od 1997. do 2003. godine bio je član Prosvjetnog savjeta Crne Gore. Za izuzetan doprinos u vaspitno-obrazovnom radu 1982. je dobio nagradu Opštine Rožaje „30. septembar“, a 2004. državnu nagradu “Oktoih”. Dvadeset godina, od 1995. do 2015, uređivao je Rožajski zbornik.

Pored nastavnog rada, Markišić se bavi i botanikom, fitoekologijom, zaštitom životne sredine, metodikom nastave biologije i kulturnom baštinom Bošnjaka. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova i knjiga (od kojih su neke štampane u više izdanja).

Urednik je časopisa za kulturu, književnost i društvene teme “Avlija”.

 

S A D R Ž A J  K N J I G E

 PR E D G O V O R

  1. U V O D
  2. S T A N O V N I Š T V O G U S I N J S K O G K R A J A

2.1. STANOVNIŠTVO GUSINJSKOG KRAJA U DRUGOJ POLOVINI 20. VIJEKA

2.2. DOMAĆINSTVA U GUSINJSKOM KRAJU 1993. GODINE

2.2.1. DOMAĆINSTVA U GUSINJU 1993. GODINE

2.2.2. DOMAĆINSTVA U DOLJI 1993. GODINE

2.2.3. DOMAĆINSTVA U DOSUĐU 1993. GODINE

2.2.4. DOMAĆINSTVA U GRNČARU 1993. GODINE

2.2.5. DOMAĆINSTVA U KOLJENOVIĆIMA 1993. GODINE

2.2.6. DOMAĆINSTVA U KRUŠEVU 1993. GODINE

2.2.7. DOMAĆINSTVA U MARTINOVIĆIMA 1993. GODINE

2.2.8. DOMAĆINSTVA U VIŠNJEVU 1993. GODINE

2.2.9. DOMAĆINSTVA U VUSANJU 1993. GODINE

2.3. DOMAĆINSTVA U GUSINJSKOM KRAJU 2012. GODINE

2.3.1. DOMAĆINSTVA U GUSINJU 2012. GODINE

2.3.1. DOMAĆINSTVA U GUSINJSKIM SELIMA 2012. GODINE

  1. B R A T S T V A G U S I N J S K O G K R A J A

    K R O Z  S T A R  F O T O A L B U M E

3.1. Š A B A N A G I Ć I

3.1.1. ŠABAN-BEG

3.1.2. ŠABANAGIĆ MEHMED-PAŠA

3.1.3. ŠABANAGIĆ ĐUL-BEG

3.1.4. ŠABANAGIĆ ALI-PAŠA

3.2. A H M E T A J

3.2.1. VUSANJI

3.2.2. FOTOGRAFIJE BRATSTVA AHMETAJ

3.2.3. SADIK BEKTEŠI AHMETAJ

3.2.4. HAMZA DUQ AHMETAJ

3.2.5. ZYMER HAXHA AHMETAJ

3.2.6. ISMAIL AHMETAJ

3.2.7. ALI M. AHMETI

3.2.8. IBRAHIM AHMETAJ

3.3. A V D I Ć I

3.3.1. AVDIĆ AVDO

3.3.2. AVDIĆ ALIJA ALJO

3.3.3. AVDIĆ SULEJMAN

3.4. B A B O V I Ć I

3.5. B A J R O V I Ć I

3.5.1. BAJROVIĆ FAJKO

3.5.2. BAJROVIĆ SKENDER

3.6. B A L I Ć I

3.6.1. BALIĆ SADRIJA SAKA

3.7. B A L I D E M A J

3.7.1. RAM HAMZA BALIDEMAJ

3.7.2. MEHMET RAMA BALIDEMAJ

3.7.3. NAIM R. BALIDEMAJ

3.7.4. FORTUNA BALIDEMAJ

3.8. B E H L J U L J E V I Ć I

3.9. B E K I Ć

3.9.1. BEKIĆ BEKI

3.10. B E K T E Š E V I Ć I

3.10.1. BEKTEŠEVIĆ ABDULAH, MUDERIS

3.10.2. BEKTEŠEVIĆ MULA EMIN

3.10.3. BEKTEŠEVIĆ MULA ŠEFKET

3.10.4. BEKTEŠEVIĆ BRAHO

3.11. B I C I Ć I

3.11.1. BICIĆ NURADIN NURO

3.12. B O J O V I Ć I

3.12.1. BOJOVIĆ ANDRIJA (ANDRI BOJO)

3.13. B R D A K I Ć I

3.14. B R U Ç A J

3.15. B U J A K

3.16. B U L A T O V I Ć I

3.17. C A M A J

3.18. C A R I Č I Ć I

3.19. C I K I Ć I

3.20. C U R A N A J

3.21. Č E K I Ć I

3.21.1. ČEKIĆ  ADEMA SEID

3.21.2. ČEKIĆ ŠEĆO

3.21.3. ČEKIĆ MEDO

3.21.4. ČEKIĆ OSMAN

3.21.5. ČEKIĆ ZAMO

3.21.6. ČEKIĆ ŠEFKIJA

3.21.7. ČEKIĆ SMAIL

3.21.8. ČEKIĆ ISMET

3.21.9. ČEKIĆ ELMAZ MAZO

  1. 22. Ć U L A F I Ć I

3.22.1. ĆULAFIĆ ČEDO

3.23. Ç E L A J

3.23.1. MUSTAF ARIF ÇELAJ

3.23.2. HAZIR SYLA

3.24. D A M J A N O V I Ć I

3.24.1. DAMJANOVIĆ OSMAN

3.25.  D E D U S H A J

3.25.1. REXHEP DEDUSHAJ

3.26. D E L J A N I

3.26.1. DELJANIN JUPO

3.26.2. DELJANIN ISO

3.26.3. DELJANIN MUJO

3.26.4. DELJANIN ZUMBER

3.26.5. DELJANIN  ABIDIN

3.26.6. DELJANIN RAGIP

3.27. D E R V I Š E V I Ć I

3.27.1. DERVIŠEVIĆ REDŽO

3.27.2. DERVIŠEVIĆ ZUFER

3.28. D R A G O V I Ć I

3.29. D R A K U L O V I Ć I

3.30. D R A Š K O V I Ć I 

3.30.1. DRAŠKOVIĆ REDŽO

3.31. D U R A K O V I Ć I

3.31.1. DURAKOVIĆ ADEM

3.32. D U S H I

3.33. Đ U K A N O V I Ć I

3.34. Đ U K I Ć I

3.35. Đ U R K O V I Ć I

3.35.1. ĐURKOVIĆ FADILA I NADIRA

3.36. E M I N I

3.37. F E R A T O V I Ć I

3.37.1. FERATOVIĆ SKENDER

3.37.2. FERATOVIĆ HILMO

  1. F O L I Ć I

38.1. FOLIĆ ĐOKO

3.39. G A Č E V I Ć I

3.39.1. GAČEVIĆ SENAD

3.40. G J E K A J

3.41. Đ E K O V I Ć

3.42. G J E L A J 

3.43. G J O N B A L A J

3.43.1. HYSEN ALI GJONBALAJ

3.43.2. BALI SULA GJONBALAJ

3.43.3. BRAHIM SHABANGJONBALAJ

3.43.4. MIFTAR M. GJONBALAJ

3.43.5. HYSEN EF. GJONBALAJ

3.43.6. HASAN GJONBALAJ

3.43.7. HASNIJE GJONBALAJ (KUKAJ)

3.43.8. MEMË GJONBALAJ

3.44.  G O Ç A J

3.44.1. HALIL GOÇAJ

3.44.1. MUSA GOÇAJ

3.45. G R U D A

3.45.1. GRUDA HADŽI ABDULAH

3.45.2. GRUDA FETAH

3.45.3. GRUDA MURAT

3.45.4. GRUDA RIZAH

3.45.5. GRUDA RIFAT

3.46. H A D Ž I A L J E V I Ć I

3.46.1. HADŽIALJEVIĆ ALJO

3.46.2. HADŽIALJEVIĆ BURHAN

3.47. H A S A N G J E K A J

3.47.1 SHABAN IBISHI HASANGJEKAJ

3.48. H O D Ž I Ć I  (AVDAGIĆI)

3.49. H O D Ž I Ć I  (CUFALIJIĆI)

3.49.1. HODŽIĆ ŠEĆO

3.49.2. HODŽIĆ SALIH SAKA

3.49.3. HODŽIĆ SULEJMAN SULJO

3.49.4. HODŽIĆ ZUVDIJA

3.49.5. HODŽIĆ DŽEVDET DŽONI

3.50. H O T I

3.50.1. HOT ALIJA ALJO

3.50.2. HOT RAMO RAŠO

3.50.3. HOT SADRIJA (SADRI BAPKO)

3.50.4. HOT HALJILJA ŠAĆIR

3.50.5. HOT EJUB

3.50.6. HOT – RADONČIĆ RAMIZA

3.50.7. HOT RAFET

3.51. I B R A H I M A G I Ć I 

3.51.1. IBRAHIMAGIĆ ŠUĆO

3.51.2. IBRAHIMAGIĆ ZIJO

3.52. I V A N O V I Ć I 

3.53. J A K U P O V I Ć I 

3.54. J A R O V I Ć I

3.54.1. JAROVIĆ MULA HAJRO

3.54.2. JAROVIĆ SULEJMAN

3.55. J O V K O V I Ć I

3.56, J O V O V I Ć I 

3.57. J U L J E V I Ć I  (J U L E V I Ć I) 

3.57.1. JULJEVIĆ BAJRAM

3.58. K A S T R A T I

3.58.1. KASTRAT ESNAF

3.59. K O B I L I Ć I 

3.59.1. KOBILIĆ RAMO

3.60. K O L J E N O V I Ć I 

3.60.1. KOLJENOVIĆ DŽAFER-PAŠA

3.60.3. KOLJENOVIĆ EMRA SELJMAN

3.60.4. KOLJENOVIĆ OSMAN

3.60.5. KOLJENOVIĆ DEMIRA ŠAĆIR

3.60.6. KOLJENOVIĆ ĆAZIM ĆAZO

3.61. K O R J E N I Ć I 

3.62.  K U N J I Ć I

3.62.1. KUNJIĆ IZET

3.63. K U K A J 

3.63.1. HAXHI HYSEN KUKAJ

3.63.2. SHERIF KUKAJ

3.63.3. IBRAHIM KUKAJ

3.63.4  HALIL VESEL KUKAJ

3.64. L A L I Ć I

3.65. L A L I Č I Ć I  (L J A L J I Č I Ć I )

3.65.1. LALIČIĆ MULA RAMO RAŠO

3.65.2. LALIČIĆ HAFIZ MEHMED

3.65.3. LALIČIĆ HADŽI JUNUZ

3.65.4. LALIČIĆ JULJE MATKOV

3.65.5. LALIČIĆ ISHAK

3.65.6. LALIČIĆ FAIK

3.65.7. LALIČIĆ HILMA BAJRAM

3.65.8. LALIČIĆ SADIKA I REDŽO

3.65.9. LALIČIĆ PEKO

3.65.10. LALIČIĆ RUSMIN

3.66. L E K O Ç A J

3.67. L J A Č K O V I Ć I

3.68. L O N Č A R E V I Ć I  (BOŠNJACI)

3.68.1. LONČAREVIĆ MUJO

3.69. L O N Č A R E V I Ć I  (CRNOGORCI)

3.69.1. LONČAREVIĆ ĐURO

3.70. L U C E V I Ć I  (L J U C E V I Ć I)

3.70.1. LUCEVIĆ NAZIF

3.70.2. LUCEVIĆ ISO

3.71. M A L A G I Ć I

3.72. M A L I Š I Ć I 

3.73. M A L J E V I Ć I 

3.74. M E M I Ć I 

3.74.1. MEMIĆ MUSTAFA

3.75. M E T O V I ĆI 

3.76. M I L J E V I Ć I

3.76.1. MILJEVIĆ EF. MURAT

3.77. M I R A K A J 

3.78. M R K U L I Ć I  (M R K U L J I Ć I )

3.78.1. MRKULIĆ IBRAHIM BRAHO

3.78.2. MRKULIĆ SALJO

3.79. M U L A M E K I Ć I 

3.79.1. MULAMEKIĆ-MUŠKADIĆ HAKO

3.79.2. MULAMEKIĆ FEJZULAH

3.80. M U L I Ć 

3.80.1. MULIĆ ADEM

3.80.2. MULIĆ REDŽEP REDŽO

3.80.3. MULIĆ NASA ŠABO

3.80.4. MULIĆ RIFAT

3.80.5. MULIĆ MUHAREMA EF. BAJRAM

3.81. M U R A T A G I Ć I 

3.81.1. MURATAGIĆ HASNIJA TUNA

3.82. N E K O V I Ć I

3.83. N E L J K O V I Ć I 

3.83.1. RADONČIĆ (NELJKOVIĆ) SALIH

3.84. N I K A Ç

3.85. N I K Ç I

3.86. N I K O Č E V I Ć I

3.86.1. NIKOČEVIĆ EF. ISMAL SMAKA

3.86.2. NIKOČEVIĆ SALIH SALJO

3.86.3. NIKOČEVIĆ DŽAFER

3.86.4. NIKOČEVIĆ ALJO

3.86.5. NIKOČEVIĆ HAKIJA

3.86.6. NIKOČEVIĆ DŽEVDET

3.87. N O V A J

3.88. N O V I Ć E V I Ć I 

3.89. N O V O V I Ć I

3.90. O M E R A G I Ć I 

3.90.1. OMERAGIĆ SMAIL-AGA

3.90.2. OMERAGIĆ ADEM-AGA

3.90.3. OMERAGIĆ MULA NURO

3.90.4. OMERAGIĆ MAHMUT-AGA MALJA

3.90.5. OMERAGIĆ AMIR

3.90.6. OMERAGIĆ HUSO

3.90.7. OMERAGIĆ HAKO

3.90.8. OMERAGIĆ ETEM

3.90.9. OMERAGIĆ IBRAHIM BRAHO

3.90.10. OMERAGIĆ BAJRAM

3.91. O S T O J I Ć I

3.92. P A L U S H A J 

3.93. P A Š I Ć I

3.94. P E P A J 

3.94.1. SELIM PEPAJ

3.95. P I R O V I Ć I 

3.95.1. PIROVIĆ NURO

3.95.2. PIROVIĆ ADEM

3.96. P J E T R O V I Ć I

3.96.1. PJETROVIĆ REDŽA HUSKO

3.97. P R E L O C A J 

3.98. P R E L V U K A J

3.98.1. ZAKE PRELVUKAJ

3.98.2. MUSË PRELVUKAJ

3.98.3. GENC M. PRELVUKAJ

3.98.4. HAVAJA (AHMETAJ) PRELVUKAJ

3.99. Q O S A J

3.99.1. REXHEP QOSJA

3.100. R A D O N Č I Ć I

3.100.1. RADONČIĆ HADŽI HAJRO

3.100.2. RADONČIĆ HADŽI HASO

3.100.3. RADONČIĆ EF. ŠABAN ŠABO

3.100.4. RADONČIĆ (GACOVIĆ) ŠAĆIR

3.100.5. RADONČIĆ EF. REDŽO

3.100.6. RADONČIĆ EF. MUHAMED

3.100.7. RADONČIĆ OMERA AVDO

3.100.8. RADONČIĆ SULJO

3.100.9. RADONČIĆ FAHRUDIN FAHRO

3.100.10. RADONČIĆ ŠEMSUDIN ŠEKI

3.100.11. RADONČIĆ REFIK

3.100.12. RADONČIĆ HADŽI RUŽDIJA

3.101. R A Š I Ć I 

3.101.1. RAŠIĆ REDŽO

3.101.2. RAŠIĆ REDŽA MUHAREM

3.101.3. RAŠIĆ REDŽA HAJRO

3.101.4. RAŠIĆ RUŽDIJA RUŠKO

3.102. R U G O V A 

3.103. S E F E R A G I Ć I

3.104. S E L I M A J

3.105. S I N A N A J 

3.106. S U J K O V I Ć I

3.106.1. SUJOKOVIĆ RAMO

3.106.2. SUJKOVIĆ HILMIJA

3.107. Š A H I N O V I Ć I

3.108. Š A L J A N I

3.109. Š E H O V I Ć I

3.110. Š E K U L A R A C

3.110.1. ŠEKULARAC RADONJA

3.111. Š E S T O V I Ć I 

3.112. Š U J A C I

3.112.1. ŠUJAK SULJA SALIH SALJO

3.113. T O S K I Ć I 

3.113.1. TOSKIĆ RUSTO

3.113.2. TOSKIĆ IZET

3.114. U L A J

3.114.1. SADRIJA ULAJ

3.114.2. IDRIZ XH. ULAJ

3.114.3. RRUSTEM ULAJ

3.115. V U Ç E T A J 

3.115.1. HASAN VUÇETAJ

3.116. V U J O Š E V I Ć I 

3.115.1. VUJOŠEVIĆ ĐURO

3.117. V U K D E D A J

3.118. V U K E L J I  (ALBANCI)

3.119. V U K E L J I  (BOŠNJACI)

3.119.1. VUKELJ IBRO

3.120. Ž A R I Ć I

3.120.1. ŽARIĆ BAJRAM

3.121. K A D R I Ć I 

3.122. K A N J I Ž A

3.122.1. KANJIŽA MEHMED MEDO

3.120. V U K A J 

3.123.  L E C A J 

3.124. ZAJEDNIČKE FOTOGRAFIJE

  1. LITERATURA

Komentari

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Idi na VRH
error: Content is protected !!