Zaštitnik: Policajci se prema državljanima Albanije ponašali osvetnički i nasilno, s namjerom da izazovu bol i patnju

“Podnosilac pritužbe se nalazio u bespomoćnom položaju, posebno pri činjenici da je postupajući službenik očigledno snažnije tjelesne konstitucije i znatno mlađe životne dobi. Međutim, kako nijesu evidentirane tjelesne povrede kod podnosioca pritužbe, zaključuje se da nije dostignut stepen surovosti i patnje koji mučenje podrazumijeva”, navodi se u mišljenju

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da su crngoroski policijski službenici na graničnom prelazu Sukobin – Murićani prekoračili ovlašćenja u postupanju prema državljanima Albanije i ponašali se osvetnički i nasilno.

Zaštitnik konstatuje i da su se državljani Albanije, koji su i podnosioci pritužbe, oglušili o naredbe službenika.

U incidentu koji se dogodio 15. januara, a o kojem postoje i video-zapisi, učestvovala su dva albanska državljanina, komandir i pomoćnik komandira Stanice Granične policije I – Ulcinj Željko Džarić i Predrag Bušković.

Zaštitnik je utvrdio da je incidentu prethodio nepropisan prelazak vozila u kome su bili državljani Albanije u suprotnu traku. Vozilo se nakon opomene pomjerilo i omogućeno je odvijanje saobraćaja.

“Utvrđeno je i da je uslijedila intenzivna rasprava, da je vozilu prišlo više policajaca, ali da je vozač nastavio da odbija da se vrati na mjesto koje mu pokazuju policijski službenici, već da ostaje u koloni s drugim vozilima. U jednom momentu, policijski službenik je otvorio vrata vozila podnosioca pritužbe koji je vezan sigurnosnim pojasom i pokušava da ga izvuče iz vozila u čemu ne uspijeva. Takođe, nakon toga policijski službenik koji je komunicirao sa podnosiocem pritužbe, istog udara otvorenom šakom u predjelu lica, grubo ga stežući u predjelu usta i brade, upućujući mu riječi „koliko možeš da pričaš“, a zatim i „sad bih mu vilicu slomio“. Zbog takvog postupanja, reagovale su kolege policajca upozorivši ga da se sve snima, na šta je on uzvratio „neka se snima“”, stoji u mišljenju.

Dodaje se da su inicijalnu radnju obavili policajci u civilu, na graničnom prelazu na kojem inače ne rade, a koji su i sami tom prilikom putovali.

“Podnosilac pritužbe je takođe odbio ponovljeno naređenje da vrati vozilo u pripadajuću traku, kao i da da dokumente na uvid. Navedeno postupanje službenika je u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima kojim je propisano da policijski službenik, u slučajevima kad je to moguće, van radnog vremena, pruža pomoć svakom licu koje se nalazi u opasnosti, sprečava vršenje krivičnih djela i radnji koje mogu da naruše javni red i mir ili ugroze bezbjednost lica i imovine, u zavisnosti od procjene i stepena ugroženosti bezbjednosti lica i imovine”.

Međutim, Zaštitinik primjećuje da, kako se navodi u mišljenju, službenici u civilu nisu postupili u skladu sa pravilnikom o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja kojim je propisano da „policijski službenik kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima vrši u uniformi, a u uslovima smanjene vidljivosti i noću uz upotrebu fluorescentnog prsluka. Izuzetno od stava 1 ovog člana, kontrolu nad vozačima i vozilima policijski službenik može vršiti u civilnom odijelu, pod uslovom da zaustavljanje vozila vrši policijski službenik u uniformi”.

Ombudsman navodi da je u konkretnom slučaju policijski službenik postupao u službenom svojstvu, očigledno s namjerom kod podnosioca pritužbe izazove bol i patnju.

“Podnosilac pritužbe se nalazio u bespomoćnom položaju, posebno pri činjenici da je postupajući službenik očigledno snažnije tjelesne konstitucije i znatno mlađe životne dobi. Međutim, kako nijesu evidentirane tjelesne povrede kod podnosioca pritužbe, zaključuje se da nije dostignut stepen surovosti i patnje koji mučenje podrazumijeva”, navodi se u mišljenju.

Analizirajući postupanje Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Ombudsman navodi da su postupili odmah nakon saznanja za događaj iz medija, odnosno, zatražena je dokumentacija od Uprave policije i izuzet je video materijal sa nadzornih kamera na graničnom prelazu, pišu “Vijesti”.

Dodaje da su se policajci o događaju izjasnili tek nakon što je pokrenut postupak kontrole.

“Prethodno, nijesu konstatovali da je upravo jedan od starješina sprečavao policijskog službenika u vršenju nezakonitih radnji kako je ranije detaljno opisano. Niti jedan policijski službenik koji je bio prisutan tokom spornog događaja, nije u svojoj službenoj zabilješci naveo da se desio fizički kontakt kako je već opisano. Zaštitnik i ovom prilikom ukazuje na kontinuitet loše prakse sačinjavanja službenih zabilješki koje ne korespondiraju sa sadržinom video zapisa”.

Ističe se da opisano postupanje policajca nije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, kojim je propisano da policijski službenici postupaju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, zakonom i drugim propisima, te da su dužni da se pridržavaju standarda policijskog postupanja, a naročito standarda koji proizilaze iz obaveza utvrđenih međunarodnim aktima, a odnose se na ograničenost i uzdržanost u upotrebi sredstava prinude i zabranu mučenja i primjene nečovječnih i ponižavajućih postupaka.

Zaštitnik je dao preporuku MUP-u da ispita postojanje odgovornosti postupajućih starješina, da ispita postojanje odgovornosti službenika koji su u vezi sa konkretnim događajem, a za potrebe vođenja postupka pred Odjeljenjem za unutrašnju kontrolu policije, sačinili službene zabilješke koje ne korespondiraju sa sadržinom dostupnih video-zapisa.

Foto: Printscreen

Idi na VRH
error: Content is protected !!