10252020ned
Last updatesub, 24 okt 2020 10pm

Kampanja TO Plav: „Prokletije – gdje Crna Gora ljubi nebo“

Iz TO Plav su istakli da u re­a­li­za­ci­ji pla­no­va najveću po­dr­šku oče­ku­ju od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, Op­šti­ne Plav, ali i od dru­gih mi­ni­star­sta­va, do­ma­ćih i stra­nih do­na­to­ra, na či­je kon­kur­se za pro­jek­te apli­ci­ra­ju. Vje­ru­ju da, uz po­nu­du kon­kret­nih ide­ja, po­dr­ška za pro­jek­te ne­će iz­o­sta­ti ni od di­ja­spo­re, lo­kal­nih pri­vred­ni­ka i dru­gih uspje­šnih po­je­di­na­ca i or­ga­ni­za­ci­ja na lo­kal­nom ni­vou i ši­re

  • Najnovije

  • Najcitanije

OBAVJEŠTENJA O SMRTI, POMENI I SJEĆANJA NA NAJMILIJE

SPECIJALNO IZDANJE


 

Video dana

BISERI

VIC NEDELJE